lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Všeobecná pravidla závodů Lagunino OCR Race

Tato pravidla jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi Organizátorem a závodníkem a je povinností každého závodníka se s nimi dopředu, před registrací seznámit.

Tato pravidla představují obecné zásady závodů LAGUNINO OCR RACE pořádaných Organizátorem. Konkrétní pravidla, vztahující se k jednotlivým závodům se mohou od těchto pravidel v případě potřeby lišit a definovat další dodatečné podmínky, které tyto podmínky mění, upravují či doplňují vzhledem k podmínkám trati jednotlivého závodu.

 1. Do závodu může nastoupit pouze závodník, který se předem řádně registroval, nejpozději v den závodu na místě, dovoluje-li to kapacita závodu. Řádnou registrací se rozumí nahlášení jména, příjmení a roku narození závodníka na konkrétní závod a včasná úhrada startovného, a to nejpozději v den konání závodu hotově při registraci na místě nebo bezhotovostním převodem na účet spolku Lagunino, z.s., se sídlem Velvarská 157, Olovnice 273 26, IČ: 07501935 (dále jen jako „Organizátor“). Registrace a úhrada startovného v místě konání závodu jsou možné pouze v případě volné kapacity závodu.
 2. Závodník se může závodu účastnit pouze po vyplnění a podepsání dokumentu „REVERZ – Prohlášení o právní odpovědnosti při újmě na zdraví a majetku“. V případě přihlášení do závodu na místě je závodník povinen tento dokument podepsat na místě při registraci. Za závodníka mladšího 18 let musí REVERZ podepsat jeho zákonný zástupce a nezletilý závodník jej musí přinést k registraci na daný závod. Bez podepsaného reverzu nebude závodníkovi umožněn start do závodu bez nároku na vrácení registračního poplatku. Dokument lze stáhnou ZDE.
 3. Závodník, či jeho zákonný zástupce je povinen číst veškeré informace, nařízení a doporučení, které mu jsou předkládány organizátorem akce, včetně emailové komunikace!
 4. Závodník mladší 18 let se může závodu účastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce, který svůj souhlas deklaruje jeho registrací. Osobní účast zákonného zástupce na závodě není vyžadována.
 5. Pokud se z jakéhokoli důvodu závodník nemůže či nechce účastnit závodu, umožňuje Organizátor převézt registraci na jiného závodníka, a to ZDARMA za podmínky nahlášení Organizátorovi nejpozději do data uzavírání registrací uvedeného na webových stránkách Organizátora www.laguninoocrrace.cz.
 6. Pokud se z jakéhokoli důvodu závodník nemůže či nechce účastnit závodu a nevyužije možnosti včasného převodu registrace, nebude mít Organizátor povinnost vrátit závodníkovi startovné, který na vrácení ztrácí nárok a startovné propadá ve prospěch Organizátora.
 7. Organizátor si vyhrazuje právo změnit plánovaný harmonogram závodu či závod zrušit bez náhrady z důvodu okolností způsobených vyšší mocí, živelnou událostí a dále z příčin bezpečnostních a z dalších závažných důvodů (např. mimořádně nepříznivých povětrnostních podmínek – vichřice apod.), na jejichž vzniku Organizátor nenese účast, či bude-li to stanoveno oficiálním nařízením oprávněných orgánů státní správy či samosprávy. V takovýchto případech nebude mít Organizátor povinnost vrátit závodníkovi startovné, který na vrácení ztrácí nárok a startovné propadá ve prospěch Organizátora. V takovýchto případech nebude mít Organizátor povinnost odškodnit závodníky za jakékoliv škody vzniklé v souvislosti s tímto organizačním opatřením.
 8. Závody jsou hodnoceny a vyhlašovány samostatně.
 9. Závodník musí být plavec. Přestože především pro dětské závodníky bývají k dispozici u vybraných vodních překážek (např. swimming, canoeing, paddleboard) záchranné vesty, je odpovědností závodníka, u nezletilých závodníků zákonného zástupce, aby zvážili účast na závodě, kde závodníkovi hrozí utonutí.
 10. Závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí, je si vědom možných rizik a možnosti újmy na svém zdraví a tuto skutečnost potvrzuje svou registrací. U závodníků mladších 18 let si je tohoto rizika vědom i zákonný zástupce závodníka a účastí závodníka mladšího 18 let na závodě přebírá jeho zákonný zástupce plnou odpovědnost za jeho případnou újmu na zdraví. Závodník si dále uvědomuje riziko poškození či zničení jeho věcí i možného zranění při závodě. Organizátor nezodpovídá za škodu na zdraví či majetku nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě či jeho sledováním. Závodník, u závodníků mladších 18 let také jeho zákonný zástupce, se vzdává práva požadovat po Organizátorovi odškodné. Tyto skutečnosti potvrzuje závodník také svým podpisem REVERZU před startem. U závodníků mladších 18 let zodpovídá za toto prohlášení zákonný zástupce dítěte.
 11. Organizátor neodpovídá závodníkovi za jakoukoli škodu na věcech závodníkem odložených v areálu místa konání závodu včetně věcí uložených v dopravním prostředku či věcí zanechaných kdekoli na trati, vyjma poškození, ztráty nebo zničení věci, kterou závodník odložil v místě k tomu určeném Organizátorem.
 12. Závodník se nemůže účastnit závodu pod vlivem alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek včetně léků se stejnými nebo obdobnými účinky. V takovém případě nebude závodníku umožněno závod absolvovat.
 13. Závodník by měl být pojištěn pro případ úrazu své osoby v průběhu závodu. Organizátor doporučuje závodníkovi uzavřít pojištění pro případ úrazu či způsobení jiné újmy třetím osobám v průběhu závodu.
 14. Závodník je povinen přizpůsobit své oblečení danému závodu. Organizátor doporučuje závodníkovi užít pro účel závodu pevnou sportovní obuv, sportovní oblečení, které je možné znehodnotit. Každý závodník, v případě nezletilých závodníků zákonný zástupce, si sami odpovídají za to, v jakém oblečení a obuvi závod absolvují. Je povoleno závody absolvovat bez trika. Za škodu vzniklou na obuvi, oblečení a dalších doplňcích Organizátor závodníkovi neodpovídá.
 15. Organizátor zakazuje závodníkovi použití obuvi s hroty (výjimku mohou tvořit extrémní podmínky typu led, sníh, námraza a potom o této změně budou závodníci informováni) či nevhodného oblečení a doplňků (např. cvočků, náramků, prstýnků, řetízků, karabin), které jsou způsobilé přivodit závodníkovi či třetím osobám újmu. V takovém případě nebude závodníku umožněno závod absolvovat.
 16. Používání magnesia na ruce a jiných lepivých a podpůrných prostředků (vosky, křídy apod.) před i v průběhu závodu je zakázáno. Porušení pravidla může vést k diskvalifikaci. Používání rukavic a jiných textilií kryjící dlaně závodníka je povoleno.
 17. Organizátor doporučuje závodníkovi užít pro účel závodu ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, chrániče kloubů a páteře, fixaci kotníků, atd.
 18. Závodníkovi je povoleno absolvovat závod naboso, pouze na vlastní nebezpečí závodníka, nicméně Organizátor s ohledem na rozmanitost terénu absolvovat závod naboso nedoporučuje.
 19. Závodník je povinen řídit se striktně pokyny Organizátora a dalších osob jím pověřených. Závodník je povinen seznámit se s veškerými předkládanými informacemi, nařízení a doporučeními Organizátora a osob jím pověřených.
 20. Organizátor má právo vyloučit nebo diskvalifikovat závodníka, jehož chování by mohlo ohrozit bezpečný průběh závodu nebo bezpečnost ostatních závodníků či diváků.
 21. Organizátor má právo vyloučit nebo diskvalifikovat závodníka, jehož chování je v rozporu s obecnými pravidly fair-play, nerespektuje pokynů Organizátora, rozhodčích, dobrovolníků, obsluhy překážek nebo je jakýmkoli způsobem uráží.
 22. Závodník nesmí vyběhnout na trasu bez přiřazeného startovního čísla a dříve, než je vpuštěn na trať rozhodčím na startu. Závodníkovi může být namalováno startovní číslo fixem na obličej nebo paži. Každý závodník vybíhá ve vlně své kategorie, změnu startovního času na místě může udělat pouze hlavním rozhodčím pověřená osoba. Porušení tohoto pravidla může vést k diskvalifikaci. V případě, že závodník nestihne z jakéhokoli důvodu svůj řádný start ve vlně své kategorie, může startovat ve vlně jiné kategorie pouze se souhlasem hlavního rozhodčího (některé překážky jsou v závislosti na kategorii upravovány). Nebude-li z bezpečnostních, objektivních či časových důvodů možné umožnit takovému závodníkovi start v jiné vlně jiné kategorie, nemá závodník nárok na vrácení startovného.
 23. Pokud není v pokynech závodu stanoveno jinak, tak závod končí proběhnutím cílové linie. Čas závodu je měřen pomocí mobilního telefonu startéra, který zapíše startovní čas a čas doběhu do výseldkové listiny s přesností na vteřiny.
 24. Pokud bude závodník z jakýchkoli důvodů donucen závod předčasně ukončit, musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit nejbližší osobě pověřené Organizátorem.
 25. Závodník je povinen absolvovat závod v celé jeho délce a nesmí přijmout externí pomoc od diváků na překážkách. Externí pomocí od diváků na překážkách se rozumí: jakýkoli zásah do překonávání překážek, podpora a pomoc při překonávání překážek. Závodník smí přijmout jídlo a pití od externí pomoci, případně dát přebytečné oblečení divákovi. V případě dětských kategorií smí rodič, či jiná osoba dítě na trati doprovázet, povzbuzovat ho, nesmí mu však pomáhat na překážkách či v běhu (fyzický kontakt mezi závodníkem a doprovodem vedoucí k zlepšení výsledku). Výjimku z tohoto pravidla tvoří kategorie BABIES, kde je doprovodu povoleno pomáhat dítěti jak na překážkách, tak při běhu. Porušení tohoto pravidla může vést k diskvalifikaci. VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE MEZI ZÁVODNÍKY PŘI PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK JE POVOLENA JEN NA URČITÝCH PŘEKÁŽKÁCH, což určují Pravidla překážek a popř. specifikuje osoba pověřená Organizátorem (rozhodčí, obsluha překážek).
 26. V případě, že dojde k neúmyslnému zkrácení trasy, či vynechání překážky a toto zkrácení nevede k zásadnímu ovlivnění výsledku závodu, může hlavní rozhodčí udělit závodníkovi časovou penalizaci jejíž výše závisí na přestupku.
 27. Závodník nesmí v průběhu závodu odkládat/zahazovat jakýkoli materiál či odpadky, včetně přebytečného oblečení na zem.
 28. Závodník je povinen překonat všechny překážky (případně hendikepy), které závod obsahuje a nemůže si trať závodu zkracovat či jinak porušovat pravidla trati. Úmyslné a opakované porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci.
 29. Závodník, který není schopen úspěšně překonat danou překážku, je povinen absolvovat náhradní úkol/hendikep určený Organizátorem či jím povřenou osobou, tak, aby závodník nebyl vyloučen ze závodu, ale mohl pokračovat dále. Jedná se především o náhradu za fyzicky a technicky náročné překážky jako je šplh, ručkování atd.
 30. V případě, že je překážka plně obsazena (tzn. závodník nemůže ihned překážku začít plnit), může závodník jít rovnou na hendikep.
 31. Závodník je povinen dodržovat pravidlo rychlejšího, což znamená, že pomalejší dávají přednost rychlejším na trati i na překážkách a nekřižují jim úmyslně cestu. Rychlejší závodník má povinnost závodníky před sebou na sebe upozornit.
 32. Závodník je povinen dodržovat pořádek, vyhazovat odpadky pouze na k tomu určená místa a chovat se ohleduplně ke svému okolí a přírodě.
 33. Pořadatel si vyhrazuje právo zpětné diskvalifikace na základě protestu doloženého důkazním materiálem (foto, video atp.). Protest lze podat nejpozději do 30 minut po doběhu závodníka, kterého se protest týká. Protest se podává písemně a po složení poplatku 500,- Kč. Následně jej posoudí a vyhodnotí rozhodcovská komise. Proti rozhodnutí rozhodcovské komise již není možné se odvolat. Případná diskvalifikace nebo jiná forma postihu je plně v kompetenci rozhodcovské komise. Organizátor nemá povinnost přijmout stížnost třetích stran a prohlížet záznamy třetích stran.
 34. Závodník, doprovod závodníka, pomocník či divák svou účastí na závodě souhlasí s pořizováním fotografií, videozáznamů a zvukových záznamů své osoby a svých osobních projevů a jejich veřejným šířením. V případě závodníků mladších 18 let souhlasí s pořizováním fotografií, videozáznamů a zvukových záznamů osoby mladší 18 let účastnící se závodu jako závodník, pomocník, doprovod či divák a s jejich veřejným šířením také jeho zákonný zástupce.
 35. Veškeré fotografie a obrazové a zvukové záznamy pořízené během závodu je Organizátor oprávněn použít bez omezení účelu užití a bez nároku na finanční odměnu autorovi fotografií či obrazového a zvukového záznamu.
 36. Nedostaví-li se závodník na vyhlášení vítězů, zříká se tím dobrovolně cen a benefitů. V případě jeho nepřítomnosti může cenu za něj převzít osoba jím pověřená. Organizátor má právo vyžádat si od této osoby identifikační údaje (občanský průkaz). Vyhlášení vítězů pro každý závod bude probíhat dle harmonogramu. Pořadatel si vyhrazuje právo časový harmonogram vyhlašování přizpůsobit aktuálním podmínkám.
 37. V případě úrazu, či zranění, oznámí tuto skutečnost závodník neprodleně Organizátorovi, který v rámci svých možností poskytne zraněnému první pomoc a v případě potřeby přivolá ZZS.

Konkrétní pravidla týkající se průběhu závodu:

 1. Závodníci startují intervalově dle pokynů startéra. V případě, že závodník nebude včas na startu, startér je oprávněn změnit pořadí startujících. Pořadatel si vyhrazuje právo pro tzv. zdvojený start (tzn. z organizačních důvodů vypustit na trasu závodníka i mimo dané pořadí).
 2. Dodržujeme pravidlo rychlejšího, což znamená, že pomalejší dávají přednost rychlejším na trati i na překážkách a nekřižují jim úmyslně cestu. Bude-li závodník záměrně bránit rychlejšímu závodníkovi, bude diskvalifikován.
 3. Překážky na trati se dělí na „POVINNÉ“ a „NEPOVINNÉ PŘEKÁŽKY S HENDIKEPEM“. POVINNÉ PŘEKÁŽKY se musí absolvovat za každých okolností. Jejich nepřekonání = diskvalifikace. NEPOVINNÉ PŘEKÁŽKY S HENDIKEPEM jsou překážky, na kterých v případě neúspěchu následuje hendikep odpovídající náročnosti překážky. Tento hendikep bude vždy označen. Součástí hendikepu může být běh se závažím, plazení, poskoky snožmo s gumičkou, raci, pejsek, angličáci, kačáci aj. Zkrácení hendikepu, vynechání hendikepu nebo běh mimo vyznačenou trať vede k diskvalifikaci.
 4. Pokud závodník neposlechne pokyny rozhodčích, organizátorů nebo pomocníků/obsluhy překážky (obsluhou překážky může být i osoba mladší 15ti let), hrozí mu diskvalifikace. Rozhodčí má právo závodníka za porušení pravidel napomenout a následně při jakémkoli dalším porušení pravidel diskvalifikovat.
 5. Kategorie BABIES: do kategorie Babies se může přihlásit závodník ve věku 2 – 6 let s doprovodem odpovědné osoby za dítě (rodič, prarodič, starší sourozenec, či jiný příbuzný, případně jakákoliv jiná osoba schválená zákonným zástupcem dítěte). Pro závodníky v kategorii Babies platí, že žádná překážka není povinná, žádná překážka nemá povinný hendikep. Je povolena jakákoliv dopomoc dítěti doprovodem, či rozhodčím, který dohlíží na překážku. Doprovod může plnit překážky a hendikepy také.
 6. Kategorie CANIS: v případě závodu s kategorií Canis je závodník povinen mít psa neustále na vodící šňůře a zajistit, aby pes neohrožoval jiné účastníky závodu, rozhodčí, obsluhu překážek, diváky, či jiné psy. Dále musí zajistit, aby pes neznečišťoval trať a zázemí závodu a je po psovi povinen vždy řádně uklidit.
 7. Kategorie DUO: v kategorii DUO může závodit dvojice jakékoliv kombinace (tedy např. muž-žena, muž-muž, žena-žena, dítě-dospělý, atp.). Děti, které chtějí startovat v kategorii DUO musí dosáhnout v roce, kdy se závod koná, věku minimálně 7 let. Dvojice v kategorii DUO musí neustále běžet spolu, v cíli se počítá čas tomu ze dvojice, který doběhne jako druhý. Každý závodník z dvojice musí plnit překážky dle jejich pravidel; u překážek, kde si závodníci mohou pomáhat je povolena dopomoc ve dvojici. Pokud závodník některou z překážek nedokáže splnit, musí absolvovat hendikep. Závodník, který překážku splnil, na hendikep nemusí, ale musí čekat u překážky nebo hendikepu na druhého z dvojice, než překážku či hendikep splní, a teprve poté mohou společně pokračovat dále.
 8. NÁRAMKY: u některých závodů mohou být použity Náramky – žolíci. Náramky dostává závodník u registrace. O náramky může závodník přijít na označených překážkách při jejich nesplnění. Závodníci bez náramků mohou být před doběhem do cíle penalizováni – např. plněním překážek navíc, trestným během atp. U vybraných závodů naopak může závodník náramky získat splněním označené překážky.
 9. Řazení závodníků do startovní listiny je řízeno datem přihlášení, výkonností závodníků a na základě rozhodnutí Organizátora.
 10. Před startem závodu proběhne představení překážek a trati hlavním rozhodčím a prezentace důležitých pravidel. Účast na setkání není povinná, ale důrazně ji doporučujeme.
 11. Začátek a konec překážek je označen čárou, páskou, zvonkem nebo dotekem prvního a posledního segmentu. Držte se pokynů dobrovolníků na každé překážce.
 12. Každý závodník se maximálně snaží překonat všechny překážky vlastní silou. V případě, že je zřejmé, že není schopen překážku překonat, může u některých překážek přijmout pomoc od jakéhokoli jiného závodníka, který mu ji nezištně nabídne. Každá překážka má v pravidlech určeno, zda je vzájemná pomoc dovolena či zakázána.
 13. Ničit či jinak poškozovat překážky, vytyčovací pásku a kolíky je trestáno diskvalifikací.
 14. Zkoušení a vstup na překážky před začátkem závodu se řídí striktně pokyny Organizátora. Vždy je ovšem na vlastní riziko závodníka. Za nezletilé osoby odpovídají rodiče.
 15. Obsluha překážky/rozhodčí smí pomáhat závodníkovi v překonání překážky pouze v opodstatněných případech – např. závodník sám nedosáhne na první segment překážky, závodník se bojí seskočit – týká se pouze dětských závodníků v dětských kategoriích.
 16. Závodník, který již dokončil svůj závod, smí pomáhat někomu dalšímu při zdolávání překážky pouze v rozsahu daném pravidly konkrétních překážek.
 17. Každý závodník svou účastí na závodě stvrzuje, že se s těmito pravidly seznámil, souhlasí s nimi a bude je respektovat.